Shop By Brand
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Beautyintrend.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Beautyintrend.com ดังนี้
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเราจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Home Address) รหัสไปรษณีย์ (Area Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Number) เป็นต้น
 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง Beautyintrend.com จะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex) อายุ (Gender)
 3. นอกจากนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับบริการและการจัดโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด Beautyintrend.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. Beautyintrend.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ Beautyintrend.com ไม่ สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนตัว
 1. Beautyintrend.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ หรือ Email Address เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Beautyintrend.com เท่านั้น
 2. Beautyintrend.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Beautyintrend.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 3. ในกรณีที่ Beautyintrend.com ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Beautyintrend.com เป็นต้น Beautyintrend.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ Beautyintrend.com
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก Beautyintrend.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Beautyintrend.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง อีเมล์แอดเดรส support@beautyintrend.com
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน
การใช้คุกกี้ (Cookies)
"คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ Beautyintrend.com ส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานต่อไป
ทั้งนี้ Beautyintrend.com จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Beautyintrend.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Beautyintrend.com ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
Beautyintrend.com อาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ Beautyintrend.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ
การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Beautyintrend.com
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Beautyintrend.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Beautyintrend.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Beautyintrend.com ทาง E-mail : support@beautyintrend.com
นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า
 1. ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในเวลาที่แจ้งไว้ใน [การจัดส่งสินค้า] ให้ติดต่อทางร้านเพื่อแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน โดยทางร้านจะรับผิดชอบในการติดตามสินค้าของท่าน และทางร้านจะรับผิดชอบส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ส่งว่าสินค้าได้สูญหายระหว่างการจัดส่ง
 2. ในกรณีที่สินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของร้าน ทางร้านยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าทั้งหมด
 3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้า ทางร้านจะคืนเงินให้เป็นเงินคืน (Cash Credit) ลงกระปุกของลูกค้าไว้เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถใช้เงินคืนส่วนนั้นซื้อสินค้าที่ถูกต้องได้ทันทีหรือเก็บไว้ใช้ในภายหลังก็ได้ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนทั้งหมด
 4. สินค้าที่ส่งคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดกล่องหรือเปิดใช้งาน ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ท่าน
 5. ทางร้านรับประกันสินค้าจนถึงมือลูกค้า เพราะฉนั้นหากพบว่ากล่องที่จัดส่งมีความเสียหายซึ่งอาจจะกระทบกันสินค้าด้านใน ให้ทำการถ่ายรูปกล่องไว้ก่อนเปิด และหลังเปิดในทันทีเพื่อใช้ยืนยันกับทางร้านในการขอคืนสินค้าที่เสียหายนั้น
 6. สำหรับการเปลี่ยนสินค้าทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 7. การขอคืนเงินทางร้านจะโอนเงินคืนให้ภายใน 2 วันหลังทางร้านได้รับสินค้าคืนทั้งหมด และบัญชีผู้รับเงินจะต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น